#SesimOL

Eğitim Hakkında Temel Bilgiler

1579630864 30 p universitetskie foni 100

İnsanın kişilik kazanma ve gelişme yolunda etkisi altında kaldığı işlem ve hareketlerin hepsine verilen ad. İnsanın yaratıcı gücünü belirten eğitim, doğumdan ölüme kadar sürer. Bununla beraber eğitimin etkisini en yoğun olarak gösterdiği dönem çocukluk ve gençlik yıllarıdır. İnsanın hayatı boyunca dış çevreyi değerlendirmekte
kullandığı ölçüler, en çok, bu yıllarda kesin biçimini alır. Bunun içindir ki, çocukluk ve gençlik yıllarına gelişme çağı denir. Günlük dilimizde eğitim, gençleri etkileme ve kendi hayatlarını onlarda sürdürme amacıyla kullandıkları ilke ve araçların tamamı anlamına gelir. Başka bir tanımlamayla eğitim, ergin kişilerin, belirli bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, dikenli ve barışçı bir biçimde birlikte yaşamak için uyguladıkları üretme ve davranma metodlarını yeni yetişenlere öğretmeleri ve onların toplum hayatına katılmalarını sağlamalarıdır. Bu anlamda eğitim , gencin ergin seviyesine yükselip, içinde doğduğu toplumun bu toplum ister site, kabile, ister devlet olsun hayatına katılma eylemine gelinceye kadar geçirdiği safhaların tamamdır.

Bütün bu tanımlamalardan eğitimin başlıca amacın sosyal nitelikte olduğu sonucu çıkmaktadır. Bir toplumun uygarlık seviyesi, kendisini oluşturan fertlerin şahsi yetenekleri-
nin değerIendirilmesi yolunda gösterdiği çabayla ölçülür. Bunun sonucu olarak, şahsi etkenin, demokratik toplumlarda, eğitim üzerindeki rolü birinci dereceye yükselmektedir.

Günümüzde eğitimin büyük özelliği, eğiten ile eğitilenin işbirliği yapmasıdır. Gün geçtikçe elden geldiği kadar, kendi kendini eğitme yolları üzerine eğilinmektedir.
AİLE EĞİTİMİ: Eğitim vakası kaynağını, ilk toplum birimi olan aileden almaktadır. Ancak eğitim aile bağı her toplumda aynı biçimde görünmemekte, bu bağın bünyeyi görev yapma değeri uygarlık seviyesine göre değişmektedir, Genellikle aile yeni doğan çocuğun gelişmesine ve doğarken getirdiği tepkiler mekanizmasını çevresine uydurma-
sına yardım eder. Aile çocuğun doğumundan önce var olan araç, kuruluş ve hatıraların çocuk tarafından benimsemesini sağlamaya çalışır. Yani, bebeğe ilk eğitimini veren, genellikle, ona vücudunun görevlerini denetlemesinde yardım eden, konuşmayı ve en basit araçları kullanmayı ana baba olmaktadır. Çocuğa ilk ahlâk kurallarını, ilk ger-
çekleri, ilk ön yargıları öğreten de yine ana babadır.
OKUL EĞİTİMİ: Okulun ilk yıllarında öğretmen, annenin görevini sürdürür. Okul, evden daha az duygulu, bundan ötürü de çocuğun gücünü ve duygularını, çevresiyle yeni bağlar kurmaya ve çevresindeki gerçek dünyayı içine almaya uygun bir biçimde açan bir ortamdır.
Okulun birinci amacı öğretmek olmakla birlikte, terbiyevi yönü de çok önemlidir ve bu terbiyevi yönüyle okul aileyi destekler. Bundan ötürüdür ki, öğretmenle ana baba arasındaki ilişki çok önemlidir.

okul cocuk

Okulların terbiyevi değerleri de takibettikleri çeşitli pedagoji sistemleri ve içinde bulundukları topluma değişir. Cins, ırk, din, politik görüş, sosyal seviye imtiyazı gözetmeden herkese eşitçe açık olan, öğretmen öğrenci ilişkileri hürriyete dayanan, çalışma düzeni aktif ve yoğun olan bir okul eğitimde arananı veren, sağlam ve dengeli kişiler yetiştiren bir okuldur.

Psikologlar ve pedagoglar tarafından yapılan pek çok inceleme sonucunda demokratik metodla işleyen okullarda, baskıcı metodla işleyen okullara oranla çok daha iyi sonuçlar alındığı anlaşılmıştır.

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ: Geniş anlamda eğitimin ferdin yurttaşlık şuurunu yapan yanını gösterir. Her ne kadar ilk çağlardan Romaya kadar çeşitli toplumlarda bu kavrama yer verilmişse de, yurttaşlık eğitimi terimi daha çok, modem eğitimin milli devletlerin kökleşmesinden ve Fransız Büyük İhtilâli ideallerinin belirgin bir biçim almasından sonra doğan cephesine uygulanmaktadır. Bir yandan bölgeci eğilimleri, bir yandan da XVIII. yüzyılın kozmopolit ideallerini yok etme gereği, lâyık bir eğitim düzeninin yayılması sonu-
cunu doğurmuştur. Demokratik ideallerin güçlenmesiyle okulun yurttaş yetiştirme görevi daha belirli bir biçime girmiş, okul kendi hak ve görevlerini daha şuurlu olarak kullanmaya başlamıştır. XIX. ve XX. yüzyıllarda birçok uygar ülkede devlet ve din işlerinin birbirlerinden ayrılmasıyla okul, dini öğretimden sıyrılmış gençlerde yurttaşlık şuurunun işbirliği ve sosyal sorumluluk duygularının uyanması yolu açılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

telefona kaydetme isimleri güvenilir takipçi satın almapp büyütmeipr5keko sözlerikabak yemeğinin yanına ne gider .